Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên


TAP HOP DAN CHU DA NGUYEN

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Tưởng nhớ một con người lương thiện, bất khuất, một người bạn đồng hành của tương lai dân tộc. Xin cảm ơn những gì anh đã làm cho đất nước.
Chúng ta chưa nói chuyện đã là chí hữu, chưa gặp mặt đã là anh em !