Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo – Kỳ 1 (Huỳnh Tâm)


hochiminh321Nguồn:

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8056:h-chi-minh-m-t-gian-di-p-hoan-h-o-ky-1-huynh-tam&catid=65&Itemid=301

“…Rất tiếc có một số trí thức của đảng cộng sản vẫn âm u trí tuệ, không thấy được sự giả trá của Hồ Chí Minh để rồi viết lên lời ca tụng lộ liễu, không khác nào những mũi tên tẩm thuốc cực độc ám sát cả dân tộc Việt Nam, như những bài của Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Đăng Lâm…”