Tòa Thánh tạm tại làng Long Thành (VSCĐ – BTDHN)


Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ

Tòa Thánh Tây Ninh

Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư đứng ra xây dựng Thánh Thất tạm đầu tiên.

Buổi sơ khai Đạo còn nghèo, cho nên Đức Cao Thượng Phẩm dắt người Miên đi phá rừng cho trống và lấy cây tạo tác Tòa Thánh tạm bằng tranh. Kúc bấy giờ, ai hảo tâm cúng hiến vật chi đều công bố minh bạch để là niềm tin, và hai cây cột nội tâm có hai đồng hồ bằng giấy để cho công quả người Miên ghi nhớ giờ cúng; còn tấm treo trên La-phong làm bằng đệm để che bụi rơi xuống Bửu Điện.

 

Chức sắc và toàn Đạo hành lễ Đức Chí Tôn.

 

Đức Quyền Giáo tông Thượng Trung Nhật quỳ hàng đầu hành lễ Đức Chí Tôn.

 

Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh quỳ hàng đầu hành lễ Đức Chí Tôn.

 

Hình của Chư Chức Sắc Thiên phong Hiệp Thiên và Cửu Trùng chụp kỷ niệm nơi mặt tiền Điện Thánh tạm hồi còn bằng tranh, do Đức Cao Thượng Phẩm tạo lập.

 

Chúc sức Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài chụp ảnh chung trên đất Thánh Địa mới.

 

Toàn thể Chức Sắc, Cữu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và đạo hữu chụp ảnh chung làm kỷ niệm khánh thành Thánh Thất tạm đầu tiên tại Thánh Địa.

 

Lúc bấy giờ Đạo gặp mọi thử thách, trải qua quá nhiều chông gai, nhiều đường khổ hạnh, toàn Đảo tránh mọi cản trở cần vượt qua.

VSCĐ – BTDHN